นโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัทไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด

นโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัทไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด (Environmental Policy) : Download


ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ กับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

ISO 14001:2015 คือความภูมิใจที่พวกเราใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อใช้ผลักดันให้พวกเรา บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด มีการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

มาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรชั้นนำ ทุกขนาด และทุกประเภท โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (environmental aspects) จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่องค์กรพิจารณาแล้วว่าสามารถควบคุม หรือดำเนินการผลักดันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยการพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ ( life cycle perspective) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรม หรือบางกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้การทำงานของเราเกิดการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ.

มาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกองค์กรและมาตรฐาน ISO อื่น

ISO 14001:2015 คือการเน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงของเราที่ต้องการให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ไปช่วยยกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้ ISO 14001:2015 ได้ใช้โครงสร้างของข้อกำหนดที่เป็นโครงสร้างเดียวกันกับหลายๆ มาตรฐาน ได้แก่ ISO 9001:2015, ISO 22301:2012 และ ISO 27001:2013 ทำให้องค์กรสามารถนำมาตรฐานต่างๆ มาบูรณาการ (Integrate) เพื่อสะดวกในการประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
 2. สามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร
 3. สามารถชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามภายในองค์กรได้
 5. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
 6. เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 7. มีโครงสร้างมาตรฐานที่สามารถบูรณาการ (Integrate) ร่วมกับมาตรฐาน อื่นๆ ได้

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

 1. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการของเรา
 2. เพื่อยกระดับการจัดการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 3. เพื่อบรรลุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของพวกเราบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด ให้มีความเป็นสากล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 1. นโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัทไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด ฉบับภาษาไทย : Download | English version: Download
 2 ประกาศวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 Download
 3. แบบฟอร์มใบขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานของผู้รับเหมา Download
 4. แบบฟอร์ม ใบตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ผู้ขาย Download