บริษัทไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) และกฎหมายอื่นซึ่งบังคับใช้ในประเทศไทย (ในที่นี้เรียกว่า “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทมีเจตนาที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ในระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

1. คำจำกัดความ
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีตัวตนที่ระบุได้จากข้อมูลนี้โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ผู้สมัครเพื่อเป็นผู้จำหน่าย ผู้สมัครเพื่อเป็นพนักงาน รวมถึงผู้ที่เข้ามาค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งสามารถใช้แยกแยะหรือสืบหาอัตลักษณ์ของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือนำไปรวมกับข้อมูลอื่นที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ -นามสกุล อายุ เลขรหัสส่วนบุคคลคอมพิวเตอร์กรณีที่เข้าสู่เว็บไซต์ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ประวัติอาชญากรรม ประวัติด้านสุขภาพ ความพิการ ประวัติด้านการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ประวัติด้านพันธุกรรม สถานะทางการเงิน เป็นต้น

2. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน เช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ ไลน์ไอดี เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการทำงาน เป็นต้น อาจถูกเก็บผ่านใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นผู้จำหน่าย เช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ ไลน์ไอดี เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันที่มีอยู่ เป็นต้น อาจถูกเก็บผ่านใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น IP Address เป็นต้น ซึ่งเก็บโดยอัตโนมัติผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลของกูเกิ้ล (Google Analytic)
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคู่ค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น อาจถูกเก็บจากผ่านการติดต่อ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ ของบริษัท

3.วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ข้อมูล ให้ข้อมูลเพื่อการบริการและ/หรือ เพื่อการทำสัญญา หรือเพื่อติดต่อประสานงานรวมไปถึงกิจกรรมของบริษัทที่ระบุดังต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”) ซึ่งอยู่ภายใต้ฐานทางกฎหมายตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย, เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญานั้น, เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก, เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล, เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในกรณีที่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมสำหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะขอความยินยอมก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้

 1. ให้หรือแนะนำสินค้ารวมถึงการบริการของบริษัท
 2. เพื่อดำเนินการปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงการติดต่อด้านสินค้า บริการ และ/หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องหรือข้อแนะนำของท่านที่มีมาถึงบริษัท
 4. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่ถูกต้อง
 5. เพื่อบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
 6. เพื่อดำเนินการด้านการสมัครงานตามตำแหน่งงานของบริษัท
 7. เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ในการทุจริต และ/หรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
 8. สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป
  8.1 เพื่อนำเสนอสินค้าและข้อมูลด้านการบริการที่ท่านค้นหาตามความสนใจ
  8.2 เพื่อกิจกรรมด้านลูกค้าสัมพันธ์ และการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจเช็คบริการหลังการขาย และข้อมูลของกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ หรือเพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่รับเรื่องร้องเรียน
  8.3 เพื่อกิจกรรมบริการหลังการขาย การแจ้งเตือนเรื่องงานบริการ รวมถึงการติดตามผลการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ที่มีปัญหา ในกรณีที่เป็นเรื่องคุณภาพสินค้า
  8.4 เพื่อแผนกขายและการตลาด หรือการสำรวจความพึงพอใจการรับบริการ เพื่อการประเมินผลและพัฒนาสินค้าและการบริการของบริษัท
 1. สำหรับผู้สมัครเป็นผู้จำหน่าย
  9.1 เพื่อการบริหารข้อมูลภายในบริษัท
  9.2 เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้สมัครเป็นผู้จำหน่ายรายใหม่
  9.3 วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท โดยได้รับความยินยอมจากท่าน
 1. สำหรับผู้สมัครเป็นพนักงานของบริษัท
  10.1 เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
  10.2 เพื่อประสานงานกับผู้สมัครรายใหม่ตามตำแหน่งที่ว่างงานในประกาศ
  10.3 วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท โดยได้รับความยินยอมจากท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สาม เช่น บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาของบริษัท บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เป็นต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ดังนั้นหากกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

5. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังนอกประเทศไทย
บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นประเทศที่ท่านทำงานหรือพักอาศัยอยู่ หรือประเทศที่บริษัทหรือผู้ให้บริการของบริษัทดำเนินกิจการอยู่ ตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทและภายใต้ขอบเขตของกฏหมาย หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังต่างประเทศ เราจะดำเนินการภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผู้รับโอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดให้มีมาตรการทางด้านองค์กร ด้านเทคนิค ด้านกายภาพ และด้านการบริหารที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่คาดคิดหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับการอนุญาต ทั้งหมดนี้รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของบริษัท ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมาย

7. การเก็บรักษาข้อมูล
ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป บริษัทจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบและการบันทึก และ/ หรือ จะดำเนินการภายใต้ความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้อีกต่อไป หากมีกรณีที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการตามกฏหมายในทางศาล หรือทางวินัย บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปจนกว่าจะดำเนินการต่างๆ เหล่านั้นให้เสร็จสิ้น ซึ่งการดำเนินการนั้นรวมถึงระยะเวลาในการอุทธรณ์ ฎีกาด้วย เมื่อกระบวนการเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะดำเนินการลบหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต

8. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
สินค้า บริการ และเว็บไซต์ของบริษัทไม่ได้มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นบุคคลกลุ่มนั้นที่ต้องการติดต่อบริษัท ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามที่กฏหมายกำหนด ก่อนจะติดต่อบริษัทหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการ:

 1. สิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรือในขณะที่ดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลว่า เก็บเพื่อวัตถุประสงค์ใด เป็นเวลาเท่าไหร่ รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึง ขอคัดลอก และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเรียกร้องต่อผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการลบ ทำลาย หรืองดเว้นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองต่อผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ต่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิในการได้รับและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการสอบถามข้อมูลที่ถ่ายโอนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งว่าข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยอัตโนมัติหรือไม่
 7. สิทธิในการสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

10. การแก้ไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบ
บริษัทอาจมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฏหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ในกรณีที่บริษัทปรับปรุงแก้ไขนโยบาย มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะยังคงดำเนินอยู่ และวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บจะต้องมีการขอความยินยอมจากท่าน การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกประกาศให้ทราบอีกครั้งบนเว็บไซต์

11. ช่องทางการติดต่อ
ข้อเสนอแนะของท่านมีประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่ง หากท่านมีข้อแนะนำ คำถามเพิ่มเติม หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด เลขที่ 294/2 หมู่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-002-0061, อีเมล์: s.sunaree@istfm.co.th, recruitment@istfm.co.th