วีดีโอสาธิตงานไถกลบซังข้าวโพดรถแทรกเตอร์อิเซกิ T97C